W dniu 03.01.2015  o godz. 17.00 odbyło się coroczne Walne Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakalewie za rok 2014. Otwarcie zebrania poprzedziło przywitaniem gości : Burmistrza Miasta Kock pana Tomasza Futera, Radnego Powiatowego pana Ryszarda Wójcika oraz pana Adama Kowalczyka, radnego gminny Kock. Po przywitaniu gości Krzysztof Mitura - Prezes OSP Zakalew otworzył zebranie a następnie przedstawił sprawozdanie finansowe, sprawozdanie komisji rewizyjnej oraz sprawozdanie z działalności jednostki ( działalności bojowej, kulturowej  i sportowej).

        Kolejnym ważnym punktem porządku zebrania było przedstawienie i zatwierdzenie projektu planu działalności i planu finansowego na rok 2015. Po czym druhowie głosowali nad przyznaniem absolutorium dla zarządu OSP za okres sprawozdawczy. W  głosowaniu wzięło 20. druhów, jednogłośnie przyznano absolutorium dla zarządu OSP Zakalew za rok 2014. Zakończenie zebrania poprzedziło przyjęciem uchwał i wniosków do realizacji na rok 2015.